Amb ESO

Amb el Graduat en Educació Secundària Obligatòria tens aquestes opcions: batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà i ensenyaments artístics.

a) Batxillerat. És l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior o bé a la universitat.

b) Cicles formatius de grau mitjà. Són estudis de formació professional habitualment de 2 anys de durada que donen lloc al títol de tècnic. Actualment existeixen multitud de famílies professionals. Podeu informar-vos-en aquí.

Amb el títol de tècnic es pot accedir al mercat laboral com a mà d'obra qualificada. Per poder cursar un cicle formació de grau superior cal fer una prova d'accés.

c) Ensenyaments esportius. Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l'Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Per saber-ne més cliqueu aquí.

d) Ensenyaments artístics. Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l'art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals. Per saber-ne més cliqueu aquí.